نمایش یک نتیجه

Dow-Filmtec

SW30HRLE-400

تومان ۱۷,۴۰۰,۰۰۰
تومان ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان ۶,۰۹۰,۰۰۰
تومان ۱۵,۹۵۰,۰۰۰

غشاءهای نیمه تراوا (RO Membrane)

ممبران مدل ( BW30HR-440 )

تومان ۱۸,۲۵۹,۲۵۹

غشاءهای نیمه تراوا (RO Membrane)

ممبران مدل ( BW30HR-440i )

تومان ۱۸,۲۵۹,۲۵۹
تومان ۶,۰۹۰,۰۰۰
تومان ۵,۸۰۰,۰۰۰
تومان ۱۷,۴۰۰,۰۰۰

غشاءهای نیمه تراوا (RO Membrane)

ممبران مدل ( SWC5-LD )

تومان ۱۸,۴۵۴,۵۴۵