آنتی اسکالانت RPI-3000a

تومان ۷۵,۰۰۰

هر سيستم غشائي نظير سيستم RO به طور طبیعی بر اثر مواد معلق موجود ، املاح محلول و پارامترهای میکروبی موجود در آب خوراک ، دچار گرفتگی می­ شود که این امر لزوم در نظر داشت پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی صحیح سیستم را ضروری می سازد

قیمت این محصول به ازای هر  1 لیتر می باشد