Tag Archives: نمک زدایی آبهای شور

روش های تصفیه و نمک زدایی آب هاش شور

امروزه تأمین آب شیرین کافی یکی از نیازهای اساسی حیات انسان و صنایع مختلف است. با توجه به رشد جمعیت جهان و محدودیت ذخایر آب شیرین جهان، نمک زدایی ارزانتر و سریع تر از آب دریاها، به منظور تأمین انواع مصارف آب، اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. شیرین سازی آب شور به کمک روش های مختلف […]